Vedtægter

Vedtægter
for
LH’s Venner

Kapitel 1: Navn og hjemhørsforhold:

  § 1. Foreningens navn er: LH’s Venner.

  § 2. LH’s Venner er hjemhørende i Københavns Kommune.

Kapitel 2: Formål:

  § 3. LH’s Venners formål er:

  – at støtte tiltag til fremme af de merkantile uddannelser i Danmark.
  – at være samlingsted for unge med interesse for handel
  – at sikre gennemførsel af sociale og kulturelle arrangementer for medlemmerne

Kapitel 3: Medlemsforhold:

  § 4. Alle kan melde sig ind og opnår ved indbetaling af kontingentet tillige valgbarhed.

Kapitel 4: Kontingent:

  § 5. Kontingentet fastsættes på det årlige Konvent.

  Stk. 1. Kontingentperioden er perioden mellem 2 Konventer, kontingentet forfalder derfor til betaling inden Konventet.

Kapitel 5: Foreningens myndighed:

  § 6. A. Konventet

  B. Bestyrelsen

  C. Præsidiet

Kapitel 6: Konventet:

  § 7. Konventet er LH’s Venners øverste myndighed.

  Stk. 1. Alle, der har betalt kontingent kan deltage på Konventet med tale- og stemmeret.

  Stk. 2. Præsidiet kan invitere gæster med observatørstatus til at overvære Konventet.

  § 8. Konventet træder ekstraordinært samme efter, at mindst 3/5 af bestyrelsen eller mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt og med anført begrundelse begærer dette.

  § 9. Konventet samles en gang om året i første halvår.

  Stk. 1. Præsidiet udsender en skriftlig indkaldelse og et oplæg til medlemmerne senest 5 uger før Konventets afholdelse.

  Stk. 2. Forslag til vedtagelse på Konventet skal være præsidiet i hænde senest 3 uger før Konventets afholdelse.

  Stk. 3. Præsidiet udsender senest 2 uger før Konventets afholdelse program/dagsorden, indkomne forslag og regnskabet.

  Stk. 4. Præsidiet vedtager dagsordenen for Konventet, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

  A. Valg af dirigent
  B. Valg af referent
  C. Beretning om årets aktiviteter
  D. Regnskab
  E. Fastsættelse af kontingent
  F. Indkomne forslag
  G. Valg af:

  1) Præsident
  2) Vicepræsident
  3) Indtægtsadministrator
  4) Organisationssekretær
  5) 6 bestyrelsesmedlemmer
  6) 2 revisorer

  H. Eventuelt

  Stk. 5. Almindeligt stemmeflertal er gældende ved alle afstemninger dog undtaget afstemninger om vedtægtsændringer.

  Stk. 6. Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun ske på Konventet og her kun hvis minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

  Stk. 7. Konventet og Bestyrelsen kan opstille kandidater til de folkevalgte poster.

  Stk. 8. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Undtaget er dog personvalg, hvor der er flere kandidater end poster, i de tilfælde sker valget ved skriftlig afsteming.

  Der kan ligeledes foretages skriftlig afsteming, hvis minimum 1/10 af de fremmødte medlemmer begærer dette.

  Stk. 9. Referenten tager referat af Konventets forhandlinger og beslutninger. Referatet udsendes til medlemmerne senest 5 uger efter Konventet.

Kapitel 6: Bestyrelsen:

  § 10. Bestyrelsen består af Præsident, Vicepræsident, Indtægtsadministrator, Organisationssekretær og de 6 bestyrelsesmedlemmer.

  Stk. 1. Bestyrelsen er mellem Konventerne LH’s Venner øverste myndighed. Bestyrelsen er ansvarlig over for Konventet.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra organisationer på området til at deltage i bestyrelsesarbejdet med observatørstatus.

  Stk. 3. LH’s Venner tegnes juridisk af de på Konventet valgte medlemmer af Bestyrelsen.

  Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder på det første bestyrelsesmøde efter Konventet en forretningsorden for sit og Præsidiets arbejde.

  Stk. 5. Bestyrelsen mødes minimum 2 gange årligt – den ene gang i forbindelse med Konventet.

Kapitel 7: Præsidiet:

  § 11. Præsidiet består af Præsident, Vicepræsident, Indtægtsadministrator og Organisationssekretær.

  Stk. 1. Præsidiet leder mellem bestyrelsesmøderne LH’s Venner. Præsidiet er ansvarlige overfor Bestyrelsen.

  Stk. 2. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra organisationer på området til at til deltage i Præsidiets arbejde med observatørstatus.

  Stk. 3. I tilfælde af Præsidentens afgang suppleres denne af Vicepræsidenten, indtil Bestyrelsen har konstitueret en ny Præsident.

Kapitel 8: Økonomi:

  § 12. LH’s Venner regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

  Stk. 1. Indtægtsadministratoren udarbejder til hvert bestyrelsesmøde et regnskab.

  Stk. 2. Regnskabet revideres af de 2 folkevalgte revisorer.

  Stk. 3. Regnskabet fremlægges af de folkevalgte revisorer på Konventet.

Kapitel 9: Opløsning:

  § 13. Forslag om opløsning af LH’s Venner kan kun stilles på et ekstraordinært Konvent, der har dette som eneste punkt på dagsordenen.

  Stk. 1. Forslag om opløsning af LH’s Venner skal vedtages på 2 på hinanden følgende konventer og er kun gældende såfremt minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

  Stk. 2. Samtidig med beslutningen om opløsning skal der træffes beslutning om fordeling af LH’s Venners midler.

Kapitiel 10: Fortolkninger:

  § 14. Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes Bestyrelsens beslutning under ansvar over for Konventet.

Kapitel 11: Ikrafttrædelse:

  § 15. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på et Konvent.

Således vedtaget på LH’s Venners 2. Konvent i København d. 29. august 1992.